raise3d logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pred prvo uporabo tiskalnika preberite celoten priročnik.
OPOZORILO: To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje in v tem primeru bo moral uporabnik sprejeti ustrezne ukrepe.

Varnost

Opozorilo: Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči poškodbe ali škodo, če se ji ne izognete.

»Hot nozzle« ali vroča konica: Znak vroče konice označuje prisotnost naprav z visokimi temperaturami. Pri delu v bližini segretih sestavnih delov bodite vedno še posebej previdni. Pri delu v bližini šobe vedno nosite toplotno odporne rokavice, ki so priložene v zagonski škatli.
Temperatura šobe tiskalnika lahko doseže 300 ℃.

»Hot Surface« ali vroča površina: znak za vročo površino označuje prisotnost naprav z visokimi temperaturami. Pri delu v bližini segretih sestavnih delov bodite vedno posebej previdni. Pri delu v bližini vročih površin vedno nosite toplotno odporne rokavice, ki so priložene v zagonski škatli.

Moving Parts ali gibljivi deli: znak za gibljive dele opozarja na nevarnost. Če se jih dotaknete, lahko povzročijo hude telesne poškodbe. Nikoli se z rokami ne približujte gibljivim delom.

»High Voltage« ali visoka napetost: Znak za visoko napetost označuje prisotnost visoke napetosti. Vedno se izogibajte izpostavljenim tokokrogom. Priporočljivo je, da odstranite vse vodnike.
2. Elektromagnetna združljivost – EMC
– Poenostavljena izjava EU o skladnosti
Podjetje Raise3D izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletni strani Raise3D.


CE Preglednica vhodne moči:


FCC Preglednica izhodne moči:

Izjava FCC

Ta naprava in njena antena ne smeta biti nameščeni ali delovati skupaj z drugimi antenami in oddajniki.
Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

OPOMBA: Proizvajalec ni odgovoren za kakršne koli radijske ali televizijske motnje, ki jih povzročajo nepooblaščene spremembe te naprave. Takšne modifikacije lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.
OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in potrjena, kot skladna z omejitvami digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

– Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
– Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
– Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom: Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oprema mora biti nameščena in delovati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.
Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

 

Tehnične specifikacije


Programska oprema temelji na RepRapFirmware .
Elektroniko navdihnil Duet3D.
Licenca DUET 2 WIFI in DUET 2 ETHERNET
Duet WIFI/ DUET 2 WIFI in DUET ETHERNET sta licencirana pod pogoji licence CERL OHL 1.2
(glej spodaj ali tu  z naslednjimi dodatnimi pogoji:

– Atribucije
Vse reprodukcije ali spremembe strojne opreme morajo na sitotisku in embalaži vsebovati naslednje atribucije:
“Temelji na DuetWifi podjetij Think3dPrint3d in Esher3d, glej www.duet3d.com za izvirne informacije o DuetWifi. Think3dPrint3d ali Esher3d te reprodukcije/spremembe na noben način ne odobravata ali podpirata.”

– Logoti
Nobena reprodukcija ali modifikacija strojne opreme Duet 2 Wifi ali Ethernet ne sme vsebovati logotipov Think3dPrint3d, Escher3d ali Duet3d.
Če potrebujete dodatne informacije, nam pišite na inquiry@raise3d.com.

 Sestavni deli tiskalnika

1. Sprednji deli

A. Škatla za zračni filter
Vsebuje zračni filter, ki lahko filtrira del škodljivih plinov, ki nastanejo pri tiskanju.

B. Ekstruder
Ekstrudira filament v šobo.

C. Šoba
Šoba je sestavljen iz konice, grelnega bloka, termočlena, grelne palice, grlene cevi in hladilna rebra.

D. Postelja
Postelja je močno namagnetena, kar zagotavlja, da plošča za tisk ostane na svojem mestu.

E. Zaslon na dotik
Vgrajen računalniški sistem za prikaz stanja tiskalnika, sporočil o napakah in sprejemanje ukazov.

F. Gumb za varčevanje z energijo
S hitrim pritiskom preklopite zaslon in LED diodo v način mirovanja/budnosti; z dolgim pritiskom, 10 sekund, jo ponovno zaženete.

G. Škatla za filamente
Shranjuje filamente za tisk.

H. Fleksibilna plošča
Modele lahko po končanem tisku preprosto odstranite, tako da upognete ploščo.

2. Zadnji deli


A. Električni nadzorni sistem
Vključuje sestavne dele zaslona in nadzorno ploščo za gibanje. Ne odpirajte brez dovoljenja.

B. Kamera
Uporablja se za opazovanje delovanja tiskalnika.

C. LED Svetlobna letvica
Zagotavlja notranjo osvetlitev šasije.

D. Stojalo za filament
Drži tuljavo z filamentom, največja teža 3 kg.

E. Vhodna moč
AC vhod in preklapljanje.

F. Izhod filamenta
Od tu gre filament do ekstruderja.

G. Senzor za zmanjko filamenta
Zazna, ko zmanjka materiala.

H. Preklopno napajanje
Preklopi iz izmeničnega na enosmerni tok. Bodite previdni, saj je nevarno! Ne odstranjujte napajalne omarice brez dovoljenja.

I. Ventilator z zračnim filtrom
Iz naprave skozi zračni filter potegne zrak.

J. Ethernet Port
RJ45 za povezavo tiskalnika z omrež.


A. Omejitveno stikalo za končno zaustavitev osi Z
Omeji največji položaj v smeri Z in zagotavlja referenco ničle v osi Z.

B. Ekstruder (levi/desni)
Dovaja filament v konico.

C. Vodilo osi X
Vodi gibanje ekstruderja vzdolž osi X.

D. X-axis Motor (Left/Right)
Ustrezno krmili ustrezen iztiskalnik za vodoravno gibanje.

E. Motor Z osi (levi/desni)
Upravlja oba konca nosilca v osi X za sinhrono dvigovanje.

5. Raise3D dodatki in oprema


Previdnostni ukrepi in namestitev strojne opreme

1. Pred začetkom namestitve preberite celotno poglavje o namestitvi.

Opremo priključite na ozemljen vir napajanja v objektu. Ozemljitvenega vodnika ne smete poškodovati ali zaobiti.

• poznavanje lokacije prekinjevalcev tokokroga opreme ali odklopnikov tokokroga in načina njihovega vklopa
• poznati morate lokacijo gasilnih aparatov in vedeti, kako jih uporabljati. Uporabljajte samo gasilnike tipa ABC pri električnih požarih.
• poznavanje lokalnih postopkov za prvo pomoč in pomoč v nujnih primerih v objektu stranke.
• Uporabite ustrezno osvetlitev opreme.
• Na območju opreme vzdržujte priporočeno območje temperature in vlažnosti.
• Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki vsebuje hlapne ali vnetljive spojine.

2. Okoljevarstvene zahteve

• E2 je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
• Preveč trdnih delcev (prevodnih ali neprevodnih) v zraku lahko povzroči poškodbe sistema.
• Kopičenje olja v zraku lahko poškoduje plastične dele tiskalnika.
• Delovna temperatura mora biti med 15 °C in 30 °C, relativna vlažnost pa med 10 % in 90 % brez kondenzacije. Temperatura skladiščenja mora biti od -25 °C do 55 °C, relativna vlažnost pa od 10 % do 90 % brez kondenzacije.
• Višina ne sme presegati 2.000 metrov.
• Hrup (akustika) : <50 dB(A) med tiskom.

OPOMBA: Tiskalniki E2 lahko povzročajo vibracije, ki so odvisne predvsem od geometrije tiskanih delov in lastnosti materiala. To je treba upoštevati, če je tiskalnik nameščen v bližini opreme, občutljive na vibracije. Upoštevajte, da med prevozom pri nizkih temperaturah obstaja možnost, da naprava zmrzne ali zamrzne. Tiskalnik lahko ponovno začnete uporabljati, ko ga 4 do 6 ur hranite v prostoru s sobno temperaturo.

3. Priključek vhodnega napajanja in ozemljitev
Med namestitvijo je treba glavno vtičnico zaščititi v skladu z ustreznimi predpisi. Pred vklopom naprave preverite vhodno napetost, fazo in frekvenco, ki jo dobiva ta naprava. Preverite povezavo ozemljitvenih žic od stroja do vhodnega vira. Dovoljene vhodne napetosti so 1x (90-240)V 50Hz/60Hz. Za več informacij o vhodnem napajanju glejte poglavje s tehničnimi specifikacijami v tem priročniku in podatkovno tablico stroja. Prepričajte se, da je količina energije, ki je na voljo iz vhodnega priključka, zadostna za normalno delovanje stroja.

• Namestitev strojne opreme in prvi tisk
Z rokami odstranite blokadi osi Z in X. Odstranjene ključavnice skrbno shranite, da jih boste lahko ponovno namestili in uporabili pri naslednjih prevozih.

 

 

V zgornji peni je pet napajalnih kablov različnih standardov. Uporabite napajalni kabel, ki ustreza vaši državi (ali regiji) in ga priključite v električno vtičnico. Vklopite stikalo in zaženite napravo.

 

 

Vklopite napajanje in tiskalnik bo začel postopek zagona. Tiskalnik se bo zagnal v približno 60 sekundah. Ko se na zaslonu na dotik prikaže okno ” Welcome”, je tiskalnik pripravljen. Nato lahko dokončate namestitev in prvič tiskate v skladu z navodili za nastavitev.

 


 Namestitev programske opreme

• namestitev ideaMaker

Programska oprema za razrez, ideaMaker, je na voljo na pomnilniški napravi USB, ki je priložena tiskalniku.
Dodatni prenosi in različice so na voljo na tem spletnem naslovu.

 

 

Odprite namestitveni program in izberite želeni jezik. Izberite želeno mesto namestitve programa ideaMaker in kliknite ” Next “.

 

 

Sledite navodilom iz vodnika in kliknite “Install”. Ko je namestitev končana, kliknite “Next”, da preidete na naslednji korak.

 

Kliknite “Finish” in ideaMaker je nameščen.

 


 

Odprite sliko diska za namestitveni program ideaMaker. Ta se nahaja v pomnilniški napravi USB, ki je priložena tiskalniku. Najnovejšo različico lahko prenesete tudi s spletne strani Raise3D.

Nato povlecite ikono ideaMaker (levo) v mapo Application na desni strani.

 

• Začetne nastavitve programa ideaMaker

Ob prvem zagonu programa ideaMaker morate izbrati model tiskalnika. Izberite “printer setting” in izberite tip tiskalnika, ki ga uporabljate, nato pa pritisnite “Next”.

 

 

Izberite premer filamenta. Za dokončanje začetnih nastavitev pritisnite “Finish”.

OPOMBA: VSI tiskalniki E2 uporabljajo 1,75 mm filamente.

 


• Uporaba ideaMaker

Kliknite gumb “+”, da uvozite “Giveaway Spinner”, ki je vključen v napravo za shranjevanje USB.

 


Kliknite “Start” ali gumb v polju, da začnete z razrezom modela.

Prepričajte se, da sta vrsta tiskalnika in material pravilna, nato izberite standardno predlogo za razrez.
Kliknite “Edit”, da izberete vrsto dodatka za platformo in vrsto podpore.

 

Kliknite “Save and Close”, da se vrnete v prejšnji meni. Kliknite “Slice”, da ustvarite svojo datoteko.

 

Shranjevanje razrezanih datotek (.gcode in .data) z izvozom na priloženo pomnilniško napravo USB.
OPOMBA: Imena datotek, ki niso skladna z zahodnim latiničnim naborom znakov, morda ne bodo pravilno prikazana.

 

 

Potrdite, da so datoteke shranjene, in odstranite pomnilniško napravo USB.

 

 

WLAN povezava

Z omrežjem se lahko povežete tako, da izberete SSID in vnesete geslo. Ko je modul Wi-Fi izdelan, je 2,4 GHz nastavljen na HT20, 5 GHz pa na HT40.
Opomba: Frekvenca modula Wi-Fi je določena pred izdelavo. Stranka ne sme spreminjati parametrov omrežja Wi-Fi.

(Po potrebi se obrnite na našo ekipo za tehnično podporo).

 

Izberete lahko tudi možnost “Add Other Network” ter vnesete ime in geslo.

 


 Vzdrževanje

Tiskalniki so tovarniško predhodno umerjeni, vendar priporočamo, da preverite, ali se izravnava med pošiljanjem ni spremenila.

Kako izravnati os X:
Če želite izravnati os X, kliknite “Maintenance”, kot je prikazano na sliki spodaj in os X se bo dotikala zgornjega nosilca, dokler ne bo vodoravna.

 

Kliknite meni “Utilities” in domači del osi Z. S pritiskom na puščico navzgor dvignite os Z za približno 0,3 mm-0,7 mm.

 

Preverite razdaljo med šobo in ploščadjo za tisk. Ko potisnete levi ekstruder v sredinski položaj na platformi, sprostite vijak šobe.

 


Iz kompleta dodatne opreme vzemite merilnik in ga vstavite med konico in posteljo. Nastavite konico tako, da bo razdalja med šobo in posteljo za tisk natančno enaka debelini merila (približno 0,3 mm). Zategnite vijak konice in odstranite merilo. Drugo konico nastavite na enak način.

 

Če želite zagnati 9-točkovno samodejno kalibracijo, sledite korakom, prikazanim na sliki na zaslonu na dotik.
Ko se vmesnik 9 mrež samodejno zapre, je kalibracija končana.

 

Začetek tiska

Pomnilniško napravo USB vstavite v USB režo na strani zaslona na dotik.

Izberite zavihek “Print” in izberite “USB Storage”. Izberite datoteko ter preverite parametre in nastavitve tiskanja. Pritisnite “Print”, da začnete tiskati poskusno datoteko.

 

Med tiskom lahko na zaslonu na dotik v vmesniku “Home” preverite stanje tiska, vključno s časom in drugimi parametri.
OPOMBA: Med tiskom se na zaslonu na dotik prikaže slika vašega modela. Ta slika se prikaže le, ko program ideaMaker razreže datoteko, preden jo naloži v tiskalnik.

 

Uporabniški vmesnik

Težave/kontaktne informacije

Če med vodeno nastavitvijo naletite na težave, se obrnite na naše strokovnjake na spletnem mestu support.raise3d.com. Stranke zunaj ZDA se obrnite na lokalnega distributerja ali prodajalca izdelkov Raise3D.